Privacy Policy
-------------------------------------------------------------------------------
1/ Company ANTIK Telecom s.r.o., registered office in Košice, Čárskeho 10, 
company ID: 36 191 400, incorporated in the Company Register kept at the 
District Court Košice I, section Sro, file No. 10988 (hereinafter „ANTIK 
Telecom, s.r.o.“) is an operator preparing processing of personal data of any 
physical entity whom the personal data relate to. 

2/ Pursuant to Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection and amendment 
of certain laws (hereinafter Act No. 122/2013 Coll.), company ANTIK Telecom, 
s.r.o. declares that personal data processing is aimed to conclude the AtkTV
service provision contract.

3/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. acquires your personal data on basis of your 
consent pursuant to § 11, Act No. 122/2013 Coll. for purpose of personal data 
processing and archiving for unlimited period while being a user of application 
AtkTV.

4/ It is required to state personal data in the draft form of service provision 
contract conclusion (name, surname, birth date, permanent address, 
correspondence address if different from permanent address and e-mail address). 
Along with the mentioned data, company ANTIK Telecom, s.r.o. has right to 
collect and process info about your phone number. For purpose of contract 
preparation, submission of ID documents is required – ID card, original record 
of the Company Register, original record of the Trade Register); this applies 
also to remote form of contract conclusion, provided that company ANTIK Telecom, 
s.r.o. has doubts on true, completer or accurate nature of the data entered in 
the contract form or on your identity. 

5/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. has right to copy the documents submitted by 
you and to archive the copies. In reasonable cases, the company has right to 
condition the provision of its services with submission of documents proving 
your capability to fulfill the contract duties in the future. 

6/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. protects the processed personal data against 
damage, destruction, loss, modification, unauthorized access and accessibility, 
provision to other persons or publishing as well as against any other 
unacceptable forms of processing.  

7/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. has right to use your personal data, namely 
your name, surname, title, permanent address, e-mail address and phone No. to 
marketing purposes; mainly to offering of and information provision on our/ our 
business partners´ products or services, including information provision on 
special offers, products and other activities, as well as to sending business 
notices via electronic means. You have right to withdraw your consent with your 
personal data use and processing at any time in written form. 

8/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. shall not publish, make accessible or provide 
your personal data to other persons without your prior express consent, except 
for obligatory disclosure required by law or decision of the Court/ competent 
state authority. 

9/ Company ANTIK Telecom, s.r.o. has right to unilaterally amend and complete 
these principles of personal data protection. You can check for amendment or 
completion of these Personal Data Protection Principles on website 
www.antiktvgo.sk or through e-mail address that you provided to ANTIK Telecom, 
s.r.o. at conclusion of AtkTV Service Contract Provision.


Zásady ochrana osobných údajov 
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Prevádzkovateľom, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov každej 
fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, je spoločnosť ANTIK Telecom 
s.r.o. so sídlom v Košiciach, Čárskeho 10, IČO: 36 191 400 zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vl.č.: 10988 (ďalej len „ spoločnosť 
ANTIK Telecom, s.r.o.“). 

2/ Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o., v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 122/2013 Z.z.) oznamuje, že účelom spracúvania osobných údajov je 
uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby AtkTV.

3/ Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. získava Vaše osobné údaje na základe Vášho 
súhlasu podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. na spracúvanie a uchovanie osobných 
údajov udeleného na dobu neurčitú, pokiaľ budete registrovaným užívateľom 
aplikácie AtkTV.

4/ Do formulára návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služby AtkTV, 
požadujeme uviesť osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu 
trvalého pobytu, adresu na doručovanie, pokiaľ je odlišná od adresy trvalého 
pobytu, e-mailovú adresu). Okrem uvedených údajov je Spoločnosť ANTIK Telecom, 
s.r.o. oprávnená zhromažďovať a spracúvať aj údaj o Vašom telefónnom čísle. Pre 
vyhotovenie zmluvy žiadame predloženie identifikačných dokladov (občiansky 
preukaz, originál výpisu z obchodného registra, originál výpisu zo 
živnostenského registra), to platí aj v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku, 
pokiaľ má spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. pochybnosti o pravdivosti, úplnosti 
či presnosti údajov uvedených vo vyplnenom formulári zmluvy alebo  o Vašej 
totožnosti. 

5/ Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. je oprávnená Vami predložené doklady 
kopírovať a kópie archivovať a v odôvodnených prípadoch je poskytnutie služby 
oprávnená podmieniť tým, že požiada o predloženie dokladov, ktoré preukážu Vašu 
schopnosť v budúcnosti plniť svoje zmluvné povinnosti.

6/ Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o.  chráni spracúvané osobné údaje pred ich 
poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, 
poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými 
spôsobmi spracúvania.

7/ Vaše osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého 
pobytu, e-mailová adresa, Vaše telefónne číslo, má spoločnosť ANTIK Telecom, 
s.r.o. právo použiť pre marketingové účely, predovšetkým na ponúkanie a 
informovanie o našich produktoch a službách  alebo produktoch a službách našich 
obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, 
produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Svoj súhlas na používanie  a 
spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely  ste oprávnený 
kedykoľvek odvolať v písomnej forme. 

8/ Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. bez  Vášho predchádzajúceho výslovného 
súhlasu Vaše osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje tretím 
osobám, s výnimkou prípadov, ak by povinnosť sprístupniť Vaše údaje bola uložená 
zákonom, rozhodnutím súdu alebo príslušného štátneho orgánu. 

9/ Tieto zásady ochrany osobných údajov je spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. 
oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať. O zmenách alebo doplnení zásad ochrany 
osobných údajov budete informovaní na adrese www.antiktvgo.sk, prípadne 
prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste poskytli spoločnosti ANTIK Telecom, 
s.r.o. pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služby AtkTV.